Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

 

Algemene voorwaarden

Welkom bij Online by Daphne!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Online by Daphne, gelegen op https://onlinebydaphne.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Online by Daphne niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door Online by Daphne te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Online by Daphne en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Online by Daphne. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf Online by Daphne voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

 • Materiaal van Online by Daphne kopiëren of opnieuw publiceren
 • Materiaal van Online by Daphne verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • materiaal van Online by Daphne reproduceren, dupliceren of kopieren
 • Herdistribueren van inhoud van Online by Daphne

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Online by Daphne filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Online by Daphne, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Online by Daphne niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

Online by Daphne behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

 • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je Online by Daphne een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com-gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Online by Daphne; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Online by Daphne. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Online by Daphne of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

Offertes

Wanneer ik een offerte stuur is deze maximaal 30 dagen geldig, tenzij er schriftelijk een ander termijn overeen is gekomen. Als de offerte niet binnen het termijn wordt geaccepteerd, vervalt deze.

 

Overeenkomst 

De offerte dient schriftelijk te worden aanvaard waarmee de overeenkomst tot stand komt. Ik zal mijn diensten naar mijn beste inzicht en vermogen uitvoeren. Ik heb een inspanningsverplichting maar geen resultaatsverplichting.

 

Prijzen

Ik heb het recht om mijn prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen zullen 30 dagen voorafgaande medegedeeld.

 

Betaling

Er dient een aanbetaling van 50% te worden gedaan bij het accepteren van de offerte en de andere 50% 14 dagen na oplevering van de dienst/factuurdatum.

 

Niet op tijd betalen

Bij het overschrijden van de betalingstermijn heb ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk stop te zetten. Je bent dan in verzuim en wettelijke rente aan mij verschudigd. Als de betalingstermijn is overschreden stuur ik een aanmaning, indien hier geen betaling op volgt zal ik maatregelen nemen ter invordering van mijn vordering. De te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor jou rekening.

 

Verhindering 

Als ik wordt gehinderd door onvoorziene en onschuldige omstandigheden ben ik niet verantwoordelijk te houden tot het nakomen van mijn verplichtingen. Ook ben ik dan geen enkele schadevergoeding verschuldigd. Indien de verhindering langer dan 14 dagen aanhoud mag de overeenkomst schriftelijk worden ontbonden.

 

Aansprakelijkheid

Ik ben uitsluitend aansprakelijk voor enige schade indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, vervolgschade of schade door bedrijfsstagnatie. Ook kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens en/of documenten die aan mij worden verstrekt door jou. Tenslotte kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat.

 

Afspraken

Alle afspraken zullen virtueel plaats vinden.

 

Ontbinding

Als een samenwerking niet goed loopt of ik niet aan al je wensen kan voldoen dan zal ik dit aangeven en eventueel de samenwerking beëindigen. Teruggave van betaling wordt in dat geval naar evenredigheid berekend.

 

Klachten

Indien je een klacht hebt over mijn dienstverlening of het niet eens bent met een factuur dien je mij hiervan binnen 14 dagen op de hoogte te stellen. Indien ik vind dat je klacht gegrond is zal ik mijn verplichtingen nakomen of een deel van de factuur terugbetalen.

 

Wijziging voorwaarden

Ik heb het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij grote wijzigingen zal je op de hoogte worden gebracht.

 

Privacy verklaring

Online by Daphne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.onlinebydaphne.nl
Daphne Bakker

Persoonsgegevens die wij verwerken
Online by Daphne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onlinebydaphne.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Online by Daphne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Online by Daphne analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Online by Daphne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Online by Daphne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Online by Daphne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Online by Daphne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Online by Daphne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Online by Daphne gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Let’s connect

Of stuur een berichtje

7 + 9 =